Община Върбица

Община Върбица
  1. Община Върбица
  2. /
  3. Административно обслужване

Административно обслужване

 

Административните услуги, които Община Върбица извършва, се предоставят от Център за административно обслужване.

  • Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в Център за услуги и информация на гражданите, с подаване на писмено заявление по образец;

  • Устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;

  • чрез лицензиран пощенски оператор;

  • по електронен път 

  • Лично или  чрез упълномощено лице в Център за услуги и информация на гражданите.
  • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

>  като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

>  като вътрешна куриерска пратка;

>  като международна препоръчана пощенска пратка;

Начин на плащане:                                      

На гише „Каса” в Център за услуги и информация на гражданите;

По банкова сметка:

BIC: 

IBAN: 

БАНКА: 

С платежна карта чрез терминално устройство ПОС в Център за услуги и информация на гражданите.

Skip to content