Община Върбица

Община Върбица

Обществено обсъждане на Концепция за „Приключения и отдих в долината на река Камчия“ – създаване на интегриран туристически продукт в устойчива околна среда с водещ партньор Община Смядово

 

          Концепцията предвижда създаване на интегриран туристически продукт „Приключения и отдих в долината на река Камчия“, който включва седем тематични маршрута на територията на общините Велики Преслав, Върбица, Смядово и Дългопол. Изборът четирите съседни общини по поречието на река Камчия да формират общ туристически район е обоснован не само от техните географски, демографски и икономически характеристики, но и от изключителната възможност да допълват взаимно ресурсите си и да създадат уникални, иновативни и разнообразни атракции.

          Предвижда се изграждане на мрежа от информационни центрове, дигитализация на дестинацията, активен маркетинг и реклама. Създаването на интегриран туристически продукт изисква цялостно подобряване на туристическата инфраструктура и атракции. В тази връзка са предвидени инвестиции във всяка от общините за съхранение на природното наследство, общодостъпна дребномащабна инфраструктура и мерки за насърчаване развитието на местните забележителности. За осигуряване на човешки ресурси и качествено туристическо обслужване е включен проект за обучение на кадри и създаване на реални работни места в туризма. Четирите общини попадат в райони със значителен потенциален риск от наводнения за река Камчия. Това обосновава мерките за превенция на риска от наводнения в населени места на туристическата дестинация.

          Предвижда се комбинираната концепция да получи финансирани от три програми: „Развитие на регионите“, „Развитие на човешките ресурси“ и „Околна среда“. Общата стойност на предвидените дейности в настоящата концепция е 10 523 500 лв.
Всяко заинтересовано лице или страна, може да се запознае с планираните дейности от презентацията (по-долу), да направи препоръки или възражения, да подкрепи или възрази срещу концепцията, попълвайки онлайн анкета на https://forms.gle/BZQMkCUTG1mfHynT9 , 
както и да се включи да се включи в събитията за обществено обсъждане на:
          11.03.2024 г. от 11:00 ч. в Музеен комплекс – гр. Смядово
          12.03.2024 г. от 11:00 ч. в зала 406 на Общински съвет  – Велики Преслав
          13.03.2024 г. от 11:00 ч. в сесийна зала на Общински съвет  – Върбица

          Освен чрез попълване на онлайн анкета за съответната КИТИ, всяко заинтересовано лице или страна, може да изрази своето мнение и да направи препоръки и/или възражения, които да изпрати на електронната поща на ОИЦ – Шумен oic_shumen@abv.bg (най-късно до 17:00 ч. на 14.03.2024 г.).

 

Обществено обсъждане на Концепция за устойчива мобилност и равен достъп до качествено здравеопазване, образование и обществени услуги

 

          Концепцията предвижда съвкупност от мерки и дейности за осигуряване на устойчива географска мобилност, мобилни здравни услуги и образование в общините Велики Преслав, Върбица, Смядово и Дългопол. Ниската мобилност на населението в селските райони, особено в малките населени места е социален проблем, идентифициран в ИТСР на СИР. Той води до социална изолация, безработица и ограничен достъп до обществени услуги. Концепцията предвижда осигуряване на обществен транспорт от населените места в община Смядово и община Върбица до административния център – град Велики Преслав, където се предоставят голяма част от обществените услуги за трите общини – районен съд, нотариуси, издаване на документи за самоличност, болница, социално подпомагане и др. Включени са дейности за закупуване на съвременна медицинска апаратура и оборудване за сърдечно-съдови заболявания на МБАЛ – Велики Преслав. Населението в малките отдалечени населени места на общините – партньори ще получи достъп до здравни услуги и профилактични прегледи с мобилен медицински кабинет. Болницата и мобилния кабинет ще бъдат оборудвани с телемедицина за диагностика и дистанционни медицински услуги. Общопрактикуващите лекари – партньори в концепцията също ще кандидатстват с проекти за телемедицина и съвременно медицинско оборудване. Ще бъде изградена телевръзка за диагностика, консултации и дистанционни медицински услуги между болницата, личните лекари и мобилния кабинет.
         

          За осигуряване на равен достъп до качествено образование в концепцията за ИТИ е включен проект за образователна мобилност, десегрегация и превенция на дискриминацията на уязвими групи ученици.
Дейностите, включени в настоящата концепция са разпределини по Програма „Развитие на регионите“, Програма „Развитие на човешките ресурси“ и Програма „Образование“ и са обща стойност 2 620 000 лв. Най-голям принос ще има Програма „Развитие на регионите“, по която предвиденото финансиране е в размер на 1 730 000 лв.
         

          Всяко заинтересовано лице или страна, може да се запознае с планираните дейности от презентацията (по-долу), да направи препоръки или възражения, да подкрепи или възрази срещу концепцията, попълвайки онлайн анкета на https://forms.gle/kMnssSPs7UdB8y9D7 , 
както и да се включи да се включи в събитията за обществено обсъждане на:
          11.03.2024 г. от 12:00 ч. в Музеен комплекс – гр. Смядово 
          12.03.2024 г. от 12:00 ч. в зала 406 на Общински съвет  – Велики Преслав 
          13.03.2024 г. от 12:00 ч. в сесийна зала на Общински съвет  – Върбица 

          Освен чрез попълване на онлайн анкета за съответната КИТИ, всяко заинтересовано лице или страна, може да изрази своето мнение и да направи препоръки и/или възражения, които да изпрати на електронната поща на ОИЦ – Шумен oic_shumen@abv.bg (най-късно до 17:00 ч. на 14.03.2024 г.).

 

Skip to content