Община Върбица

Община Върбица

СЪОБЩЕНИЕ

Председателят на Общински съвет Върбица, на основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА съобщава, че по образувано АД №48 /2020 г. по описа на АдмС-Шумен, срещу чл.11, чл.15, чл.17 ал.1 пр.1, чл.32 ал.3, чл.40, чл.46 ал.1 и чл.62 ал.2 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Върбица, Общински съвет – Върбица е изменил атакуваните разпоредби с Решение №3 по Протокол  №4 от 31.01.2020 г. на Общински съвет – Върбица,  и с Определение №197 от 18.02.2020 г. на Административен съд Шумен:

ОТМЕНЯ разпореждане от 21.01.2020 г., с което адм.д. №48/2020 г. по описа на АдмС – Шумен е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 04.03.2020 г. от 09.00 часа.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста, депозиран от Я.Н.- прокурор в Окръжна прокуратура град Шумен срещу чл.11, чл.15, чл.17 ал.1 пр.1, чл.32 ал.3, чл.40, чл.46 ал.1 и чл.62 ал.2 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Върбица, приета от Общински съвет – Върбица.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №48/2020 г. по описа на АдмС – Шумен.

ОСЪЖДА Общински съвет Върбица, представляван от Председателя да заплати на Окръжна прокуратура град Шумен направените по делото разноски в размер на 20.00 / двадесет лева / лв.

Кадир Хасан /П/ дата: 10.03.2020г.

Председател на ОбС Върбица

Skip to content