Община Върбица

Община Върбица

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни съгласно ЗБППМН е оправомощена да организира и координира социално – превантивната дейност на територията на общината. Комисията привежда в изпълнение мерките по чл.13 и по чл.15 от ЗБППМН. Борбата срещу противообществените прояви на малолетни и пълнолетни и постигането на положителни резултати в това направление е немислимо без повишаване на отговорността на институциите, които работят с малолетните и непълнолетните, като в случая институциите са връзката между родител-дете-училище. От особено значение за правилното процедиране при вземане на адекватно решение на проблемите е координационния механизъм между всички работещи институции, ангажирани с възпитанието, развитието и социалното адаптиране на малолетните и непълнолетните. 

Членовете на комисията са включени в обществените съвети на две училища на територията на община Върбица. По сигнали на представители на Обществените съвети към училищата за извършени противообществени прояви от страна на малолетни и непълнолетни ученици, МКБППМН успява адекватно да противодейства. МКБППМН Върбица засилва връзката си с тези съвети, поради факта, че именно родителите са част от такива съвети и тяхната своевременна намеса води до превенция.

Превантивната работа с родители обхваща всички родители на деца на които е наложена мярка по чл.13, ал.1, т.5 – работа с обществен възпитател, както и налагане на мерки по чл.15 от ЗБППМН, касаещи родителя на детето. По всеки отделен случай МКБППМН взема адекватни мерки: насочване на родителя и детето към МКБППМН, където обществени възпитатели работят с тях, включването на родителите в програми и дискусии, където се разглеждат теми свързани с възпитанието на децата, отношението им към семейството и задълженията на родителите спрямо тях. Основната потребност на потърсилите подкрепа родители е свързана предимно с подпомагане и преодоляване на затруднения в отношенията „родител – дете“.

Skip to content