Община Върбица

Община Върбица

Банкови сметки

ОБЩИНА ВЪРБИЦА – МДТ

Телефон: 0535x / xx-xx

Email: mdt@varbitsa.bg

 

Банкова сметка:
IBAN: BG88 CECB 9790 8447 0883 02
BIC: CECB BGSF
ЦКБ АД кл. Търговище
КОД НА ВИД ПЛАЩАНЕОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ
44 14 00Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници
44 21 00Данък върху недвижимите имоти
44 22 00Данък върху наследствата
44 23 00Данък върху превозните средства
44 24 00Такси за битови отпадъци
44 25 00Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин
44 28 00Туристически данък
44 34 00Други данъци
44 37 00Вноски от приходи на общински предприятия и институции
44 40 00Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция
44 41 00Приходи от наеми на имущество
44 42 00Приходи от наеми на земя
44 43 00Приходи от лихви по текущи банкови сметки
44 44 00Приходи от лихви по срочни депозити
44 48 00Дивидент
44 49 00Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи
44 51 00Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от страната
44 52 00Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина
44 55 00Приходи от продажби на дълготрайни материални активи
44 56 00Приходи от продажби на земя
44 57 00Приходи от концесии
44 58 00Приходи от ликвидиране на общински предприятия
44 59 00Приходи от продажба на нематериални активи
44 65 00Глоби, санкции и неустойки,нак. лихви, обезщетения и начети
44 70 00Други неданъчни приходи
44 80 01Такси за технически услуги
44 80 02Такси за ползване на детски градини
44 80 03Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването
44 80 04Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих
44 80 05Такси за ползване на домашен социален патронаж и други социални услуги
44 80 07Такси за административни услуги
44 80 08Такси за ползване на пазари, тържища и др.
44 80 09Такси за ползване на полудневни детски градини
44 80 10Такси за ползване на общежития и други по образованието
44 80 11Такси за гробни места
44 80 13Такси за притежаване на куче
44 80 90Други общински такси
44 80 81Приходи от такси за общините по Закона за опазване на околната среда
44 88 44Неразпределени общински приходи за операции по чл. 4, ал. 1 от ЗОПБ
44 88 44Неразпределени общински приходи за операции по чл. 4, ал. 1 от ЗОПБ
44 88 66Неидентифицирани преводи по сметки 7311 (т. 21 от ДДС № 06/2006 г. )
44 88 88Преводи по с/ки 8 4 с многоредов документ
Skip to content