Община Върбица

Община Върбица

Дата на публикуване: 06.04.2022г.
Последна актуализация: 06.04.2022г.

Ред, по който се подават исканията за достъп до обществена информация,Информация по ЗЗКИ

ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ДОИ) В ОБЩИНА ВЪРБИЦА ЗА 2021 г.ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯДЪЛЖИМИ ТАКСИ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯСПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ


З   А   П   О   В   Е   Д

1807

19.09.2012

На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА,чл.26,ал.3 от ЗЗКИ и чл.21 от ППЗЗКИ

О Б Я В Я В А М:

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ,СЪЗДАВАНА .

ОБРАБОТВАНА И СЪХРАНЯВАНА В ОБЩИНА ВЪРБИЦА, ПОДЛЕЖАЩА

НА КЛАСИФИКАЦИЯ КАТО СЛУЖЕБНА ТАЙНА

 

I. Информация, свързана с дейността на Общински съвет за сигурност

1.Сведения за подготовката и провеждането на коплексни и частични проверки на дружества и организации и резултатите от тях.

2.Годишен план за работата на Общински съвет за сигурност. 3.Документите, отнасящи се до разработването, подготовката и провеждането на сбора на Председателя на ОбСС, ако те не изискват по-висока степен на класификация.

4.Въпросите, разглеждани на заседания на ОбСС,с изключение на тези, съдържащи информация класифицирана като държавна тайна. 5.Сведения за тренировки и учения, свързани с дейността на ОбСС.

II.Информация, свързана с отсрочването от повикване във въорзжените сили при мобилизация на резервисти и техника, съгласно чл.43, ал.2, т.1, т.4, т.6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Р България ,ако тя не изисква по-висока степен на класификация

1.Получени указания от Председателя на Обл.СС по отсрочване от

повикване във Въоръжените сили.

2.Указания на Кмета на общината по отсрочване от повикване във

Въоръжените сили.

З.Отчет-заявка до Военно окръжие гр.Варна.

4.Разпределение на утвърдените контролни числа за годината по дружества и

министерства.

5. Получени заявки и отчети от дружествата относно отсрочването.

III.Информация, свързана с дейността на оперативните дежурни по Общински съвет за сигурност

1.Информация за инструкциите и организацията по охраната и оперативното дежурство в общината.

2.Информация, документи и справки, свързани с функционирането на техническата система за оповестяване /ТКО/ на общината, ако не подлежи на класификация като държавна тайна.

IV.Информация, свързана с дейността на Регистратурата за класифицирана информация

1.Информация свързана с охраната на административната сграда чрез

физически и технически средства.

2.Информация относно защитата на класифицираната информация в

общината при положение на война, военно или друго извънредно положение.

3.Анализи, изводи и набелязани мерки във връзка с опазването на

класифицираната информация в общината.

4.Кореспонденция свързана с отбраната и сигурността, не попадаща в

категорията държавна тайна по ЗЗКИ, осъществявана с Военно окръжие, РУ

„Полиция“ ,ТД „Национална сигурност“ и ДКСИ.

V.Информация, свързана със Закона за защита на личните данни

Информация събиранавъв връзка с провеждане на процедура по проучване за даване допуск за надежност на лица,освен ако не подлежи на класификация като държавна тайна.

VI.Информация, представляваща служебна тайна във връзка с регистрирането, съхранението и предаването на статистически данни, съгласно чл.20 ал.6 и чл.22 от Закона за статистиката.

Информацията, класифицирана като служебна тайна, да се маркира с гриф за сигурност „За служебно ползване“.

Достъп на външни лица до служебната информация имат само представители на правоохранителните и финансово-контролните органи, след писмено разрешение на кмета на общината.

Настоящата заповед да се публикува на сайта на Община Върбица www.varbitsa.org и се връчи на зам.кметовете и директорите на дирекции за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед възлагам за изпълнение на служителя по сигурноста на информацияна, а контрола по изпълнението ще осъществявам лично.

 

Мердин Байрям
Кмет на Община Върбица

Изготвил:
Мариана Хриотова – Секретар 
на община Върбица


ЗАПОВЕД №314/ 26.01.2018г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ЗАПОВЕД НА МФ

Skip to content