Община Върбица

Община Върбица
  1. Община Върбица
  2. /
  3. Общ устройствен план

Община Върбица организира Обществено обсъждане онлайн в платформата ZOOM, на Общ устройствен план на Община Върбица, Област Шумен, Предварителен проект и Доклад за екологична оценка към ОУП, на 10.01.2022 г. (понеделник) от 14,00 часа.

Всички материали са публикувани на официалната страница на Община Върбица (http://www.varbitsa.org/bg/useful_information/conect) в секция “Обяви и съобщения по ЗУТ”, както и са на разположение на интересуващите се лица в сградата на Община Върбица на адрес: гр. Върбица ул. “Септемврийско въстание” №40, стая №205.

Становищата, мненията и възраженията по изложените документи трябва да се внесат в сградата на Община Върбица на адрес: гр. Върбица ул. Септемврийско въстание №40, стая №102, на тел./факс: 05391/20-05, 05391/21-31 или на e-mail: obshtina@varbitsa.org  до 17.00 часа на 07.01.2022г.

Всички желаещи да се включат в обсъждането е необходимо да потвърдят участието си до 17.00 часа на 07.01.2022г. на електронен адрес: obshtina@varbitsa.org, като посочат своето име, организация, населено място и актуален електронен адрес, за да им се изпрати линк, код за достъп и парола за платформата.

 

ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ OБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НA ОБЩИНА ВЪРБИЦА  Редакция 2

съгласно изискванията чл.21 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

Община Върбица организира провеждане на Обществено обсъждане в периода от 17.12.2021г. до 07.01.2022г. на  ОУП на Община Върбица Област Шумен Предварителен проект и Доклад за екологична оценка към него. Всички материали са публикувани на електронната страница на община Върбица (http://varbitsa.org/) в секция: „ИНФОРМАЦИЯ“, подсекция: „Обяви и съобщения по ЗУТ”  или на място в стая 205, ет.2 в административната сграда на Община Върбица на следният адрес: 9870 гр.Върбица,  Община Върбица Област Шумен, ул. „Септемврийско въстание“ №40

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ OБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НA ОБЩИНА ВЪРБИЦА  Редакция 2 съгласно изискванията чл. 20, ал. 1, т. 1, т. 2 и чл.21 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, “Наредбата за ЕО”

Skip to content