Община Върбица

Община Върбица

Дата на публикуване: 06.04.2022г.
Последна актуализация: 06.04.2022г.

СПИСЪК НА КМЕТОВЕТЕ ОТ ОБЩИНА ВЪРБИЦА, ОБЛАСТ ШУМЕН- МАНДАТ 2019-2023 ГОДИНА

ДлъжностИме, презиме, фамилия

Телефон стационарен и мобилен

Адрес за кореспонденцияФакс:
1.

Кмет на община Върбица

Зам.кмет на община Върбица

Мердин Мустафа Байрям

Бейсим Мехмед Мустафа

05391/21-31

05391/20-92

05391/20-83

гр.Върбица

ул.“Септемврийско въстание“ №40

05391

20-05

2.Кмет на кметство БожуровоМустафа Мехмедов Мустафов

05395/2315

0887343441

с.Божурово

ул.“Г.Димитров“ №14

 
3.Кмет на кметство Бяла рекаХюсеин Исмаил Хюсеин

05394/2215

0885508001

с.Бяла река

ул.“Г.Димитров“ №42

 
4.Кмет на кметство ИвановоГюлшен Исуфова Бехчетова

05393/2215

0882268075

с.Иваново

ул.“Коста Шапков“ №23

 
5.Кмет на кметство КоневоМюзекяр Кязимов Исуфов

05396/5315

0884264206

с.Конево

ул.“Хр.Ботев“ №16а

 
6.Кмет на кметство ЛовецСебахтин Али Мехмед

05396/5215

0885301454

с.Ловец

ул.“Свобода“ №23

 
7.Кмет на кметство МаломирАлдин Албенов Чолаков

05391/21-43

0887550670

с.Маломир

ул.“Г.Димитров“ №18

 
8.Кмет на кметство МенгишевоРеджеб Джемалов Реджебов

05392/2215

0885301451

с.Менгишево

ул.“Г.Димитров“ №6

 
9.Кмет на кметство МетодиевоМехмед Махмуд Юсеин

05397/2238

0885301457

с.Методиево

ул.“Мир“ №3

 
10.Кмет на кметство Нова Бяла рекаХасан Ахмедов Хасанов

05391/21-05

0888771530

с.Нова Бяла река

ул.“Христо Ботев“ №17

 
11.Кмет на кметство СтанянциЕрдинч Ереджебов Мустанов

05391/20-57

0888456859

с.Станянци

ул.“Камчия“ №2

 
12.Кмет на кметство СушинаНутфи Хасанов Мехмедов

05396/5415

0885301455

с.Сушина

ул.“Тича“ №9

 
13.Кмет на кметство ТушовицаХъкмет Мурадали Сами

05394/2286

0885301443

с.Тушовица

ул.“Бузлуджа“ №1

 
14.Кмет на кметство ЧернооковоГюнай Шабанов Якубов

05395/2215

0882268077

с.Чернооково

ул.“Тича“ №2

 
15.Кмет на кметство КьолменИсуф Хюсеин Исуф

05392/2279

0885301452

с.Кьолмен

ул.“Камчия“ №8

 
16.Кмет на кметство КрайгорциЕмине Аптула Аптула

05395/2379

0889808113

с.Крайгорци

ул.“Г.Димитров“ №20а

 
Стая ВъншенВътрешен
 Дежурнител.21-63218
 Информационен център 201
102Деловодствотел.21-31203
102Деловодство-факстел.20-05202
103ГРАОтел.20-94207
104Кмет на общинател.20-92205
105Главен счетоводителтел.21-25209
106Зам.кмет Образование, култура и
соц. дейности
тел.20-81208
107Счетоводствотел.21-27211
108Секретар на общинател.21-68210
109Касиер 223
110Директор Дирекция „АПИО“ 222
112Управление и човешки ресурсител.21-79214
201ТСУтел.21-60215
202Председател Общински съветтел.21-10212
203„ГЗ и ОМП“ и Секретар „МКБППМН“ 220
204Директор Дирекция „РРХДИП“ 204
205Програми и проекти
Евроинтеграция и социално
икономическо развитие
тел.20-82217
206Зам.кмет Проекти и програмител.20-83206
208Финансов контрольор
Главен вътрешен одитор
тел.21-44216
210Отдел „Образование,
здравеопазване и култура
тел.20-85213
212Началник Отдел „КСК“тел.20-87219
214Отдел „КСК“ 221
 Данъчнотел.21-73
Skip to content