Община Върбица

Община Върбица

ОТЧЕТ М.АПРИЛ 2021г.


ОТЧЕТ М.МАРТ 2021г.


ОТЧЕТ М.ФЕВРУАРИ 2021г.


ОТЧЕТ М.ЯНУАРИ 2021г.


БАЛАНС И ОПР първо тримесечие 2021г.


Бюджетен календар за 2021г.


БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА – 2021г.


БАЛАНС И ОПР  четвърто тримесечие 2020г.


БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА -2021година


П О К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА ЗА 2021г.


ОТЧЕТ М. ДЕКЕМВРИ 2020г.


ОТЧЕТ М. НОЕМВРИ 2020г.


ОТЧЕТ М. ОКТОМВРИ 2020г.


ОТЧЕТ М. СЕПТЕМВРИ 2020г.


ОТЧЕТ М. АВГУСТ 2020г.


ОТЧЕТ М. ЮЛИ 2020г.


ОТЧЕТ М. ЮНИ 2020г.


ОТЧЕТ М. МАРТ 2020г.


ОТЧЕТ М. ФЕВРУАРИ 2020г.


ОТЧЕТ М. ЯНУАРИ 2020г.


БАЛАНС И ОПР трето тримесечие 2020г.


БАЛАНС И ОПР шестмесечие 2020 г.


БАЛАНС И ОПР тримесечие 2020 г.


ЗАПОВЕД №896/ 14.04.2020Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА БЮДЖЕТЕН КАЛЕНДАР 2020Г.


БАЛАНС И ОПР годишен 2019 г.


БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА- 2020 Г.


ПОКАНА

ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА

ОБЩИНА ВЪРБИЦА ЗА 2020 г.

На основание чл.84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и  Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета, Община Върбица отправя покана към местната общност за участие в публичното обсъжданена ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2020 г.

Публичното обсъждане ще се проведе от 10.00 часа на 17.01.2020 год. в заседателната зала, находяща се в Младежки дом гр. Върбица

Очакваме предложенията на граждани, представители на неправителствени организации, местния бизнес, общински съветници, кметове и кметски наместници на населени места, ръководители на второстепенни разпоредители и бюджетни звена.

Вашите мнения, предложения и становища са съществен елемент от разработването на Бюджет 2020 г. на Община Върбица.

Публичното обсъждане предоставя възможност на жителите на общината да получат детайлна информация за разработването на бюджета и да участват пряко в разискванията по конкретните параметри на приходната и разходната част.

Предложения, свързани с Бюджет 2020 г. и инвестиционната програма на Община Върбица, ще се приемат в „Информацинен център” на Община Върбица и на електронен адрес: www.varbitsa.org до 15.01.2020 г.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА: /П/

 

/МЕРДИН  БАЙРЯМ/


БАЛАНС И ОПР ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ 2019г.


П О К А Н А

за публично обсъждане на отчета на

„Бюджет 2018” на Община Върбица

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Върбица организира обществено обсъждане на отчета на Бюджета на Община Върбица за 2018 година.
Канят се всички жители на общината, представители на бизнеса, представители на средствата за масово осведомяване, ръководители на бюджетни звена, неправителствени организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане.
Обсъждането ще се проведе на 27.08.2019 год. от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет Върбица – Младежки дом, ул. „Вит” № 1.
С материалите по обсъждането можете да се запознаете в Информационния център на общината или на електронен адрес www.varbitsa.org
Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено в деловодството на общината или на електронен адрес obshtina@varbitsa.org
За допълнителна информация, справки и въпроси – на телефони: 05391 21-31

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС  /П/

/КАДИР ХАСАН/


БАЛАНС И ОПР шестмесечие 2019 г.


БАЛАНС И ОПР тримесечие 2019 г.


РЕГИСТЪР ДАРЕНИЯ


БАЛАНС И ОПР годишен 2018 г.


БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА- 2019г.

Дата на публикуване: 14.02.2019г.


ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА ЗА 2019 г.

На основание чл.84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, засъставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета, Община Върбица отправя покана към местната общност за участие в публичното обсъждане на ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2019 г.

Публичното обсъждане ще се проведе от 10.00 часа на 07.01.2019 год. в заседателната зала, находяща се в Младежки дом гр. Върбица

Очакваме предложенията на граждани, представители на неправителствени организации, местния бизнес, общински съветници, кметове и кметски наместници на населени места, ръководители на второстепенни разпоредители и бюджетни звена.

Вашите мнения, предложения и становища са съществен елемент от разработването на Бюджет 2019 г. на Община Върбица.

Публичното обсъждане предоставя възможност на жителите на общината да получат детайлна информация за разработването на бюджета и да участват пряко в разискванията по конкретните параметри на приходната и разходната част.

Предложения, свързани с Бюджет 2019 г. и инвестиционната програма на Община Върбица, ще се приемат в „Информацинен център” на Община Върбица и на електронен адрес: www.varbitsa.org до 07.01.2019 г.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА:          / П /

/МЕРДИН  БАЙРЯМ/

 


ОТЧЕТ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018г.


ОТЧЕТ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018г.


БАЛАНС И ОПР ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ 2018 г.


БАЛАНС И ОПР ШЕСТМЕСЕЧИЕ 2018 г.


ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА – ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018г.


БАЛАНС И ОПР ТРИМЕСЕЧИЕ 2018 г.


ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА- М.ФЕВРУАРИ 2018г.


ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА КЪМ 31.12.2017 г.


БАЛАНС И ОПР за 2017г.


БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА – 2018г.

Дата на публикуване:07.02.2018г.


ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА- М.НОЕМВРИ 2017г.


ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА- М.ОКТОМВРИ 2017г.


БАЛАНС И ОПР ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ 2017г.


ОТЧЕТ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2017г.


ЗАВЕРЕН ОТЧЕТ 2016 Г.


ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА- М.ЮЛИ 2017г.


ОТЧЕТ 30.06.2017г. НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА


БАЛАНС И ОПР ШЕСТМЕСЕЧИЕ 2017г.


БАЛАНС И ОПР ТРИМЕСЕЧИЕ 2017г.


БЮДЖЕТЕН КАЛЕНДАР ЗА 2017 Г.


ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

Относно: Одобряване на процедура за избор на финансова/кредитна институция и финансов посредник


ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА – М.МАЙ 207г.


ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА – М. АПРИЛ 2017Г.


БАЛАНС И ОПР 2016 Г.


ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА- М. МАРТ 2017 Г.


ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА- М. ФЕВРУАРИ 2017 Г.


ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА- М. ЯНУАРИ 2017 Г.


ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА- 2016 Г.


ОТЧЕТ 31.12.2016 г. НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА


БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА- 2017 Г.


ОБЩИНА  ВЪРБИЦА, ОБЛАСТ ШУМЕН

гр. ВЪРБИЦА, обл. ШУМЕН

ул. “Септемврийско въстание “ 40, тел. 05391/21-31, факс:05391/ 20-05

БУЛСТАТ- 000931415

О Б Я В А

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ гр. ВЪРБИЦА ОБЛАСТ ШУМЕН  УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ФИРМИ, ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА, ЧЕ НА 29.12.2016 год. ОТ 10.00 часа В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ВЪРБИЦА, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2017 год.

 

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


ОБЩИНА  ВЪРБИЦА, ОБЛАСТ ШУМЕН

гр. ВЪРБИЦА, обл. ШУМЕН

ул. “Септемврийско въстание “ 40, тел. 05391/21-31, факс:05391/ 20-05

БУЛСТАТ- 000931415

О Б Я В А

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ гр. ВЪРБИЦА ОБЛАСТ ШУМЕН  УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ФИРМИ, ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА, ЧЕ НА 25.11.2016 год. ОТ 10.00 часа В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ВЪРБИЦА, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТО БЮДЖЕТА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА  ОБЩИНАТА ЗА 2017 год.

 

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 


 

ОБЩИНА  ВЪРБИЦА, ОБЛАСТ ШУМЕН

гр. ВЪРБИЦА, обл. ШУМЕН

ул. “Септемврийско въстание “ 40, тел. 05391/21-31, факс:05391/ 20-05

БУЛСТАТ- 000931415

О Б Я В А

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ гр. ВЪРБИЦА ОБЛАСТ ШУМЕН  УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ФИРМИ, ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА, ЧЕ НА 08.07.2016 год. ОТ 10.00 часа В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ВЪРБИЦА, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ НА  БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2015 год.

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 


Отчет м.Март 2015г.


Отчет м.Февруари 2015г.


Отчет м.Януари 2015г.


Отчет 31.12.2015г.


Бюджет 2015г.


БАЛАНС И ОПР 2015 г.


БАЛАНС 2014г.


Архив 2014г.


Отчет 31.12.2014г.


БЮДЖЕТ  ЗА  2014 ГОД.


Годишен баланс и ОВ за 2011 г. на Община Върбица

Skip to content