Община Върбица

Община Върбица
 
 • организация на детското и ученическо здравеопазване на територията на
  общината;
 • защита интересите на гражданите пред държавните и регионални институции, отговарящи за здравеопазването;
 • осъществяване на  връзки с други институции, имащи отношение към решаване проблемите на общинското здравеопазване;

Социални дейности

 

 • организация, координация и контрол на изпълнението на жилищната политика на общината;
 • изработване и  изпълнение на общинската програма за предоставяне на социални услуги на гражданите;
 • организация на дейността на домашния социален патронаж и други местни дейности по социалните грижи;
 • организация на дейността на специализираните центрове за социални услуги и за рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания съвместно с териториалните органи на Министерството на труда и социалната политика;
 • организация и координиране съвместно с Бюрото по труда на изпълнението на общинската програма за временна заетост;
 • разработване и включване в  проекти съвместно с други общини и  неправителствени организации в областта на социалните дейности;
 • предлагане на  мерки и програми за успешното интегриране на малцинствените групи;

Образование

 

 • организация, координация и контрол на изпълнението на жилищната политика на общината;
 • изработване и  изпълнение на общинската програма за предоставяне на социални услуги на гражданите;
 • организация на дейността на домашния социален патронаж и други местни дейности по социалните грижи;
 • организация на дейността на специализираните центрове за социални услуги и за рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания съвместно с териториалните органи на Министерството на труда и социалната политика;
 • организация и координиране съвместно с Бюрото по труда на изпълнението на общинската програма за временна заетост;
 • разработване и включване в  проекти съвместно с други общини и  неправителствени организации в областта на социалните дейности;
 • предлагане на мерки и програми за успешното интегриране на малцинствените групи;
 • извършване на дейности по осъществяване на по-пълния обхват на подлежащите на задължително предучилищно и училищно обучение деца до 16 години за всяка учебна година;

Култура

 

 • организация и   изпълнение на дейностите в Културния календар на Община Върбица;
 • организация и провеждане на местните, национални и международни конкурси и фестивали, определени като приоритети в културната програма на общината;
 • разпределяне на средствата от държавния и общински бюджет предвидени за финансиране на читалищата и проследяване изпълнението на заложените в Годишната програма за развитие на читалищната дейност ангажименти.
 • съдействие за определянето, защитата, съхраняването и поддържането на културните паметници в общината;
 • координация на културния обмен и сътрудничество с други институции и общини на национално и международно ниво;
 • поддържане на активни контакти с неправителствени организации в сферата на културата;
 • контрол и отчет на дейността на пенсионерските клубове;

Спорт и младежки дейности и детски политики

 

 • подпомагане на дейностите на спортните организации в областта на спорта за всички, туризма и свързаните с тях прояви на местно, регионално и национално ниво;
 • организация на местни, регионални, национални и международни спортни прояви;
 • разширяване на извънкласните форми, свързани с физическа активност, спорт, туризъм;
 • организация изпълнението на Общинската програма за закрила на
  детето, съвместно с Дирекцията за социално подпомагане;
 • разработване и изпълнение на  Общинския план за младежта;
Skip to content