Община Върбица

Община Върбица
 
Дата на публикуване: 06.04.2022
Последна актуализация: 06.04.2022
 

Социалната политика на Община Върбица се реализира в съответствие със Закона за социално подпомагане, Закона за социалните услуги, Стратегията за развитие на социалните услуги в Община Върбица, Годишен план за развитие
на социалните услуги и  е насочена към подкрепа и осигуряване на равен достъп до всички обществени сфери на деца и възрастни от рисковите групи в обществото.
Социалните услуги са дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот. Социалните услуги се основават на социална работа и са насочени към подкрепа на лицата за осъществяване на ежедневните им дейности и постигане на социално включване. Те се предоставят съобразно желанието и личния избор на лицата, които се нуждаят от тях.

Домашен социален патронаж

 Домашен социален патронаж е услуга в общността, която предоставя комплекс от услуги в домашна среда на лицата, които са затруднени или не са в състояние сами да организират и задоволят своите жизнени и битови потребности.
Услугите, предоставяни от Домашен социален патронаж, се извършват от
квалифициран персонал с подходящо образование и дългогодишен опит в
сферата на социалните услуги.

Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

По Операция „3.1 -Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ BG05FMOP001-5.001

     Община Върбица работи  по Операция „3.1 -Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ BG05FMOP001-5.001. Топъл обяд получават 1230 крайно нуждаещи се лица от гр. Върбица, с.Маломир, с. Нова Бяла река, с. Бяла река, с.Тушовица, с.Станянци, с.Божурово, с.Чернооково, с.Крайгорци, с.Менгишево, с.Иваново, с.Кьолмен, с. Конево, с. Ловец, с.Сушина и с.Методиево.

Средствата са осигурени от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от КОВИД-19 чрез механизма „Помощ за възстановяване в полза на сближаването и териториите на Европа“ (REACT- EU). Обядът включва супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт и се доставя до 18 пункта разположени във всички населени места, а за в града Върбица има 3 пункта, от които потребителите си получават храната. Лицата, които са в невъзможност да си получат храната в пункта им се доставя по домовете всеки работен ден.
 Допустими целеви групи по Операция „3.1 -Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ са:

  • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;
  • Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа;
  • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

 Лицата отговарящи на условията на  целевите групи по операцията, които желаят да ползват услугата следва да подадат Заявление – декларация /Приложение № 2/ и Декларация за разкриване на данъчна и осигурителна информация за всяко съжителстващо лице /Приложение № 20/ в Центъра за административно обслужване разположен на първи етаж в  сградата на Общинска администрация Върбица с адрес: гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание“ № 40, както и съдействие оказват кметовете и кметски наместници по места, специалисти ,,Социална политика и координация на населението” http://www.varbitsa.org/bg/planes_projects/proekt
     За повече информация може да позвъните на телефон 05391/ 20-05.

 „Домашен помощник“, „ Социален асистент“ и ,,Личен ассистент,,– услуги в общността по Национални програми и проекти, предназначени за деца и лица с увреждания, за които се осигурява грижа в домашна среда. Осигурява се заетост и за лица от семейството, които се грижат за тези хора.
Финансирани са година за година и по проекти до влизане в сила на Закона за личната помощ.
На 01.01.2019 г. влезе в сила Закон за личната помощ, а предоставянето и финансирането на личната помощ реално стартира на 01.09.2019 г. Съгласно Закона, доставчик на лична помощ е Община Върбица. Личната помощ се предоставя възоснова на индивидуална оценка на потребностите, изготвена по реда на Закона за хората с увреждания и издадено направление с определени брой часове за лична помощ.

Лицата, които имат право да бъдат включени в механизма лична помощ
са:
• Хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.
• Децата с право на чужда помощ, с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или трайно намалена работоспособност.
• Децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или трайно намалена работоспособност.
Личната помощ се финансира със средства от:
• държавния бюджет, чрез бюджета на Министерството на труда и социалната политика;
• дарения, завещания, спонсорства, предоставени от физически или юридически лица;
• Европейските структурни и инвестиционни фондове;
• проекти и програми, финансирани от други международни финансови институции.

Skip to content