Община Върбица

Община Върбица
СПОРТ
Политиката в областта на спорта в община Върбица е съобразена  с Националната програма за развитие на спорта в България и Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2012-2022г., Закона за физическото възпитание и спорта, като за целта се разчита на активното партньорство между община, спортни клубове, бизнес и държава. Тя е формулирана в Плана за младежта в Община Върбица.

Практикуването на физическата активност и спорт следва да заеме основно място в образователния процес, през който задължително преминават децата от 5 до 16 г. възраст. Необходимо е да се акцентира вниманието върху създаване на навици от ранна детска възраст и формиране на положително отношение към двигателната активност, практикуването на спорт и здравословния начин на живот.

Спортната инфраструктура в община Върбица е концентрирана в общинския център гр. Върбица. През периода 2014-2020 г. е реализиран проект:
„Подобряване достъпа на населението до услуги, свързани със спорт, свободно време и отдих чрез изграждането на спортно тренировъчен комплекс на територията на община Върбица”. Изграден е модерен спортен център в курортен комлекс „Върбишки проход”, който включва: спортна зала; обслужваща сграда; плувен и детски басейн; футболни игрища и др. В почти всички населени места на общината има стадиони. Като допълнителна възможност за спорт могат да се използват училищните салони и игрища, но при тях достъпът на външни лица е силно ограничен.

На територията на Общината има регистриран един футболен клуб – ФК „Върбица”.

 
МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

Политиката в областта на младежките дейности в община Върбица е съобразена с Националната стратегия за младежта, Закона за младежта, Националната  програма за младежта и  Общинската програма за младежта на Община Върбица. Общинската политика за младежките дейности цели създаване на условия за личностно развитие на младите хора и активното им участие в живота на общината чрез насърчаване на младежката инициативност, участие на младите хора в обществения живот, осмисляне свободното време на подрастващите и младежите, увеличаване обхвата на младите хора в младежки прояви, работа с млади хора с увреждания и др.
Политиката в областта на младежките дейности в община Върбица  е насочена към повишаване качеството на живот на младите хора, живеещи в Община Върбица и на условията за успех на всеки млад човек, чрез устойчиви механизми от една страна, и от друга – за инвестиране в младежта и мобилизиране на възможностите на младите хора за развитието на общината.

Много млади хора в Върбица участват в спортни клубове, танцовите състави и други творчески групи. Училищата и читалищата си остават естественото място за образователни и възпитателни дейности с младите хора.
Община Върбица има разработен план за младежта в съответствие с чл.15 от Закона за младежта и Националната стратегия за младежта 2016-2020 година. Плана включва редица дейности, насочени към насърчаване здравословния начин на живот на младите хора, улесняване достъпа им до качествени услуги за специална подкрепа на пълноценното, личностно и обществено развитие, стимулиране на доброволчеството и др.
Предвиждат се целогодишни кампании по превенция на рисково поведение сред младежи и рискови групи, инициативи за обновяване и реконструиране на спортни и детски площадки в града и населените места на Община Върбица и организиране на различни състезания и конкурси, като:

– Литературен и фото конкурс за младежи и ученици „Аз обичам природата”;

– Кампания „За да я има природата”, засаждане на дръвчета в града;

– „Да почистим Върбица” – организирано почистване на обществени места в гр.Върбица;

– Конкурс „Моят град” – есе, стих;

– Спортен турнир за младежи и др.

Skip to content