Община Върбица

Община Върбица
  1. Община Върбица
  2. /
  3. Администрация
  4. /
  5. Декларация по чл.12, т.1 и т.2 във връзка с чл.5.
Име на лицетоНазвание на длъжността
МЕРДИН МУСТАФА БАЙРЯМКМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА
БЕЙСИМ МЕХМЕД МУСТАФАЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА
ГЮЛШЕН ИСУФОВА БЕХЧЕТОВАКМЕТ НА КМЕТСТВО ИВАНОВО
ГЮНАЙ ШАБАНОВ ЯКУБОВКМЕТ НА КМЕТСТВО ЧЕРНООКОВО
ДАНИЕЛ ТРЕНДАФИЛОВ ПЕРУШИНСКИКМЕТ НА КМЕТСТВО МАЛОМИР
ЕРДИНЧ ЕРЕДЖЕБОВ МУСТАНОВКМЕТ НА КМЕТСТВО СТАНЯНЦИ
ИСУФ ХЮСЕИН ИСУФКМЕТ НА КМЕТСТВО КЬОЛМЕН
МЕХМЕД МАХМУД ЮСЕИНКМЕТ НА КМЕТСТВО МЕТОДИЕВО
МУСА АЛИЕВ БУЗГОВКМЕТ НА КМЕТСТВО НОВА БЯЛА РЕКА
МУСТАФА МЕХМЕДОВ МУСТАФОВКМЕТ НА КМЕТСТВО БОЖУРОВО
МЮЗЕКЯР КЯЗИМОВ ИСУФОВКМЕТ НА КМЕТСТВО КОНЕВО
НУТФИ ХАСАНОВ МЕХМЕДОВКМЕТ НА КМЕТСТВО СУШИНА
РЕДЖЕБ ДЖЕМАЛОВ РЕДЖЕБОВКМЕТ НА КМЕТСТВО МЕНГИШЕВО
СЕБАХТИН АЛИ МЕХМЕДКМЕТ НА КМЕТСТВО ЛОВЕЦ
ХАСАН МЕХМЕД ХАСАНКМЕТ НА КМЕТСТВО КРАЙГОРЦИ
ХЪКМЕТ МУРАДАЛИ САМИКМЕТ НА КМЕТСТВО ТУШОВИЦА
ХЮСЕИН ИСМАИЛ ХЮСЕИНКМЕТ НА КМЕТСТВО БЯЛА РЕКА
АЙХАН АДЕМ АХМЕДДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ АПОФД
АЙСЕЛ АЛИЕВА МУСТАФОВАСчетоводител
АЙШЕ ЙОЗДЖАН КЯМИЛСчетоводител
БАЙСЕ АХМЕД ЮМЕРТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК КМЕТСТВО
ВЕДИХА БАСРИЕВА МУСОВАТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК КМЕТСТВО
ВЕСИЛЕ НАЗИФ МУТАЛИБСтарши специалист МДТ
ВИОЛЕТА ВАСИЛЕВА ФИЛИПОВАГЛ.СПЕЦ.КРВП
ГЮЛИЯ АХМЕД ХАСАНСтарши спец. Деловодство и АО
ДЖЕМИЛЕ АЛИЕВА ЧОЛАКОВАГл.спец. „Програми, проекти”
ДЖЕМИЛЕ ДЖЕМАЛОВА КЮЛЮМОВАНачалник отдел“Образование,здравеоп.”
ДЖЕМИЛЕ ХАСАНОВА АКИЕВАСпециалист „Програми и тръжни проц.”
ДЖЕМИЛЕ ХАСАНОВА НИЯЗИЕВАСтарши специалист МДТ
ДИЯНА ИВАНОВА КАРАБЕЛОВАСтарши специалист „ГС”
ЕМИНЕ НУТФИЕВА АХМЕДСпециалист „Касиер“
ЕНВЕР САДУЛОВ БУРУКОВСпециалист „Земеделие и гори“
ЗЛАТОМИРА ВЕЛЧЕВА КРЪСТЕВАГЛ.СПЕЦИАЛИСТ „ТРЗ“
ЗОЯ БОНЕВА ГЕОРГИЕВАСтарши счетоводител
ИБРЯМ ХАСАНОВ ИБРЯМОВСТ.СПЕЦ.“ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И СИР”
ИСМЕТ ОСМАН ОСМАНГЛАВЕН СПЕЦ. БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КРАСИМИРА ХРИСТОВА КРЮЧКОВАСпециалист „Туризъм и околна среда”
КЪЙМЕТ МУСТАФОВА УЗУНОВАСпециалист „Общинска собственост”
МАРИЯНА БОГОМИЛОВА ХРИСТОВАСЕКРЕТАР ОБЩИНА
МЕХМЕД ХАКИЕВ ДЖАМАЛОВНачалник отдел“ТСУ”
МИЙРЯМ АЛИ МУСТАФАТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК КМЕТСТВО
ШЕФКЕТ МУСТАФОВ МЕХМЕДОВСпециалист „ЗН,ОМП и ООР”
НАЗИЛЕ ХИДАЕТ ФЕРАДТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК КМЕТСТВО
РЕЙХАНЕ АХМЕД ПЕХЛИВАНТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК КМЕТСТВО
РЕШИД МУСТАФОВ РЕШИДОВСпециалист „Търговия, транспорт”
РУКИЕ АЛИШЕВА ДЕРМЕНДЖИЕВАСпециалист Социални дейности
САВИНА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВАНАЧАЛНИК ОТДЕЛ ГР и АПО
СЕЙХАН МУСТАФОВА МЕХМЕДТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК КМЕТСТВО
СЕЛАЙДИН БИЛЯЛ ИЛИЯЗСпециалист „Гори – общински фонд”
ХАВА АХМЕДОВА ХАСАНОВАДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ РРХДИП
ХАЛИМЕ ЕЮП АХМЕДОВАГЛ.СПЕЦ.“ПРОЕКТИ,ПРОГРАМИ“
ХАСАН ФИКРИ АХМЕД

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК ИО

ХЪКЛИМЕ ХЪКМЕТ МУРАДАЛИСпециалист „ГРАО“
АХМЕД АХМЕДОВ ИСМАИЛОВСпециалист „Гори и Земеделие”
ЕРДЖАН БИЛГИНОВ РАФИЕВСпециалист „ГЗ И ОМП”
ИВЕЛИНА ХРИСТОВА АНДОНОВАСпециалист „Архив и административно обслужване”
ИЛМИ МУТАЛИБ МУСТАФАТехнически сътрудник
МЕЛИХА ХЮСЕИНОВА ИСМАИЛОВАМЛ.СПЕЦ. „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТ”
МИТКА ЗЛАТЕВА ХРИСТОВАТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК КМЕТСТВО
СЕВДАТ БИЛЯЛОВ БЕЕВГЛ.СПЕЦ. „НС И Е”

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.12, Т.1 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

МЕРДИН МУСТАФА БАЙРЯМКМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА
БЕЙСИМ МЕХМЕД МУСТАФАЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА
ГЮЛШЕН ИСУФОВА БЕХЧЕТОВАКМЕТ НА КМЕТСТВО ИВАНОВО
ГЮНАЙ ШАБАНОВ ЯКУБОВКМЕТ НА КМЕТСТВО ЧЕРНООКОВО
ДАНИЕЛ ТРЕНДАФИЛОВ ПЕРУШИНСКИКМЕТ НА КМЕТСТВО МАЛОМИР
ЕРДИНЧ ЕРЕДЖЕБОВ МУСТАНОВКМЕТ НА КМЕТСТВО СТАНЯНЦИ
ИСУФ ХЮСЕИН ИСУФКМЕТ НА КМЕТСТВО КЬОЛМЕН
МЕХМЕД МАХМУД ЮСЕИНКМЕТ НА КМЕТСТВО МЕТОДИЕВО
МУСА АЛИЕВ БУЗГОВ

КМЕТ НА КМЕТСТВО НОВА БЯЛА РЕКА

МУСТАФА МЕХМЕДОВ МУСТАФОВКМЕТ НА КМЕТСТВО БОЖУРОВО
МЮЗЕКЯР КЯЗИМОВ ИСУФОВКМЕТ НА КМЕТСТВО КОНЕВО
НУТФИ ХАСАНОВ МЕХМЕДОВКМЕТ НА КМЕТСТВО СУШИНА
РЕДЖЕБ ДЖЕМАЛОВ РЕДЖЕБОВКМЕТ НА КМЕТСТВО МЕНГИШЕВО
СЕБАХТИН АЛИ МЕХМЕДКМЕТ НА КМЕТСТВО ЛОВЕЦ
ХЪКМЕТ МУРАДАЛИ САМИКМЕТ НА КМЕТСТВО ТУШОВИЦА
ХЮСЕИН ИСМАИЛ ХЮСЕИНКМЕТ НА КМЕТСТВО БЯЛА РЕКА
ХАСАН МЕХМЕД ХАСАНКМЕТ НА КМЕТСТВО КРАЙГОРЦИ

 

Джемиле Хасанова АкиеваСпециалист „Програми и тръжни процедури“
Шефкет Мустафов МехмедовСпециалист „ЗН, ОМП и ООР“
Айсел Алиева МустафоваСчетоводител
Къймет Мустафова УзуноваСпециалист „Общинска собственост“
Емине Нутфиева АхмедСпециалист  „Касиер“
Ерджан Билгинов РафиевСпециалист „ГЗ И ОМП“
Селайдин Билял ИлиязСпециалист „ Гори- общински фонд“
Хасан Фикри АхмедТехнически сътрудник ИО
Хъклиме Хикмет МурадалиСпециалист „ГРАО“
Ахмед Ахмедов ИсмаиловСпециалист „ Гори и земеделие“
Ивелина Христова АндоноваСпециалист „Архив и АО“
Skip to content