Община Върбица

Община Върбица
ОБЩИНА ВЪРБИЦА – МДТ

Телефон: 0535x / xx-xx

Email: mdt@varbitsa.bg

Банкова сметка:
IBAN: BG88 CECB 9790 8447 0883 02
BIC: CECB BGSF
ЦКБ АД кл. Търговище
КОД НА ВИД ПЛАЩАНЕОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ
44 21 00 ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
44 24 00 ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
44 23 00 ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА
44 25 00 ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ ИМУЩЕСТВО
44 51 00 ДАРЕНИЯ ОТ МЕСТНИ ЛИЦА В СТРАНАТА
 

Центърът за административно обслужване се намира на партерен етаж в сградата на Община Върбица.

Адрес: община Върбица, гр. Върбица, п.к. 9870 ул. „Септемврийско въстание“ 40; 

Тел: 05391/21-73;

Работно време: от 08:00 до 17:00 часа без прекъсване.

Общинска администрация Върбица използва различни видове бланки при заявяване на дадена административна услуга.

Данък върху Недвижимите имоти и Такса за битови отпадъци – заплаща се на две равни вноски в следните срокове:

До 30.06 – първа вноска;

До 31.10 – втора вноска.

На предплатилите до 30.04 за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.

 

Данък върху Превозните средства – заплаща се на две равни вноски:

До 30.06 – първа вноска;

До 31.10 – втора вноска.

На предплатилите до 30.04 за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.


Патентен данък – заплаща се на четири равни вноски, както следва:

За първо тримесечие – до 31.01;

За второ тримесечие – до 30.04;

За трето тримесечие – до 31.07;

За четвърто тримесечие – до 31.10.

Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчна декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, ползват отстъпка 5 на сто.

Skip to content