Община Върбица

Община Върбица

СЪОБЩЕНИЕ

ПредседателятнаОбщинскисъветВърбица, наоснование чл.22, ал.2 от ЗМСМА съобщава, че попротест от П. Вълчев – прокурор в ОП – гр. Шумен е образувано АД №493 /2019 г.поописана АдмС-Шумен, срещу чл.11, ал.3, т.5  и чл.36, ал.1, т.2от Наредбата за провеждане на публичнитъргове и публично оповестениконкурси за  разпореждане с  имоти и вещи-общинскасобственост, приета с Решение №2 по Протокол №4 от 27.05.2013 г. на общинскисъветВърбица и с Решение №241 от 09.12.2019 г. на  Административен съд – град Шуменпорадилипса на мотивикъм проекта за наредбата се

ОТМЕНЯТ разпоредбите на чл.11 ал.3 т.5 и чл.36 ал.1 т.2 от Наредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за  разпореждане с  имоти и вещи-общинска собственост, приета  с Решение№2 по Протокол№4/27.05.2013год. на Общински съвет –Върбица.

ОСЪЖДА Общински съвет – гр. Върбица да заплати на Окръжна прокуратура – Шумен разноски по делото в размер на 20 (двадесет) лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България гр. София в 14-дневен срок от съобщаването му чрез изпращане на препис по реда на чл.137 от АПК.

КадирХасан /П/                              дата: 17.12.2019г.

Председател на ОбС Върбица

Skip to content