Община Върбица

Община Върбица

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация – гр.Върбица уведомява: С § 41, ал.7 от ПЗР към ЗИД на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е въведено основание собствениците на кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите, разположени в границите на населените места и селищните образувания, за които до влизането в сила на този закон (27.11.2018 г.) не са подадени заявления … Продължение

СЪОБЩЕНИЕ

Председателят на Общински съвет Върбица, на основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА съобщава, че по образувано АД №424 /2021 г. по описа на АдмС-Шумен, срещу т.1 на чл.19; чл.20; чл.21; чл61, ал.1 /в частта „председателския съвет”/ и ал.4 – всички в частта „председателския съвет”/ от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на … Продължение

СТАРТИРА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, Община Върбица започна разработването на План за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027 г. /ПИРО/ Планът е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години. Като стратегически … Продължение

СЪОБЩЕНИЕ

Председателят на Общински съвет Върбица, на основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА съобщава, че по образувано АД №48 /2020 г. по описа на АдмС-Шумен, срещу чл.11, чл.15, чл.17 ал.1 пр.1, чл.32 ал.3, чл.40, чл.46 ал.1 и чл.62 ал.2 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Върбица, Общински съвет – Върбица е изменил атакуваните разпоредби с Решение №3 … Продължение

Съобщение

Председателят на Общински съвет Върбица, на основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА съобщава, че по образувано АД №362 /2018 г. по описа на АдмС-Шумен и Решение на ВАС №14243/17.11.2020 г. срещу Решение №4 от Протокол №7/26.06.2017 г. на общински съвет Върбица, съдът РЕШИ: ОТМЕНЯ Решение №4 от Протокол №7/26.06.2017 г. на общински съвет Върбица. ВРЪЩА преписката на Общински съвет Върбица за ново произнасяне … Продължение

СЪОБЩЕНИЕ

ПредседателятнаОбщинскисъветВърбица, наоснование чл.22, ал.2 от ЗМСМА съобщава, че попротест от П. Вълчев – прокурор в ОП – гр. Шумен е образувано АД №493 /2019 г.поописана АдмС-Шумен, срещу чл.11, ал.3, т.5  и чл.36, ал.1, т.2от Наредбата за провеждане на публичнитъргове и публично оповестениконкурси за  разпореждане с  имоти и вещи-общинскасобственост, приета с Решение №2 по Протокол №4 от 27.05.2013 г. на общинскисъветВърбица и с Решение … Продължение

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.23, ал.2, изр.2 от ЗМСМА новоизбраният Общински съветник Реджеп Мусов Дурльов ще положи клетва на редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 23.08.2019г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет Върбица. Кадир Хасан: /П/ дата: 19.08.2019 г. Председател на ОбС Върбица

Skip to content