Община Върбица

Община Върбица

Съобщение

Председателят на Общински съвет Върбица, на основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА съобщава, че по образувано АД №362 /2018 г. по описа на АдмС-Шумен и Решение на ВАС №14243/17.11.2020 г. срещу Решение №4 от Протокол №7/26.06.2017 г. на общински съвет Върбица, съдът

РЕШИ:

ОТМЕНЯ Решение №4 от Протокол №7/26.06.2017 г. на общински съвет Върбица.

ВРЪЩА преписката на Общински съвет Върбица за ново произнасяне по предложението на Общинска служба „Земеделие” гр. Върбица при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона, съдържащи се в мотивите на решението.

ОСЪЖДА Общински съвет Върбица заплати на С. Й.Й. сума в размер на 260.00 лева представляваща направени деловодни разноски.

Кадир Хасан /П/ дата: 05.03.2020 г.

Председател на ОбС Върбица

Skip to content