Община Върбица

Община Върбица

СЪОБЩЕНИЕ

Председателят на Общински съвет Върбица, на основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА съобщава, че по образувано АД №424 /2021 г. по описа на АдмС-Шумен, срещу т.1 на чл.19; чл.20; чл.21; чл61, ал.1 /в частта „председателския съвет”/ и ал.4 – всички в частта „председателския съвет”/ от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Общински съвет Върбица, Общински съвет – Върбица е отменил атакуваните разпоредби с Решение №5 по Протокол  №29 от 22.12.2021 г. на Общински съвет – Върбица,  и с Определение №7 от 10.01.2022 г. на Административен съд Шумен:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста, депозиран от Я.Н.- прокурор в Окръжна прокуратура град Шумен срещу т.1 на чл.19; чл.20; чл.21; чл61, ал.1 /в частта „председателския съвет”/ и ал.4 – всички в частта „председателския съвет”/ от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Общински съвет Върбица, приета от Общински съвет – Върбица.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №424/2021 г. по описа на АдмС – Шумен.

ОСЪЖДА Общински съвет Върбица, представляван от Председателя да заплати на Окръжна прокуратура град Шумен направените по делото разноски в размер на 20.00 / двадесет лева / лв.

 

Кадир Хасан    /П/

Председател на ОбС Върбица

дата: 14.01.2022г.

Skip to content