Община Върбица

Община Върбица
Културната политика на община Върбица е формулирана в Плана за интегрирано развитие на Община Върбица, Стратегията за интегрирано развитие на община Върбица 2021-2027г. и Културния календар на общината.

Културната политика е процес на формулиране и реализиране на стратегии за местно и регионално развитие, които имат за цел промяната във възприемането на местоживеенето, по-голяма активност при изразяването и споделянето на идеите, осъзнаване на възможностите, които предоставя участието в творчески дейности, повишаване на организационните умения на местно равнище и възможност хората от различни поколения да работят заедно.

Културата е един от факторите за устойчиво развитие и съхраняване на духовността на населението. В община Върбица се осъществяват дейности за развитие и закрила на културата, като се съчетават държавните изисквания с местните условия, културни специфики и традиции.

Основните културни дейности, развивани в общината са: читалищна, библиотечна, музейна и религиозна. За тяхното осъществяване е изградена съответната инфраструктура и функционира добре изградена мрежа от културни институти и организации.

Културната инфраструктура в Върбица е представена от 10 народни читалища, които са основните средища на културното развитие и духовното обогатяване на населението. Те продължават да развиват културно-просветна и художествена самодейност и да организират творческите занимания на постоянно действащи групи за певчески, танцов и автентичен фолклор, клубове, изложбени зали и музейни сбирки.

Една от основните дейности на читалищата е библиотечната. В Националната програмата „Глобални библиотеки – България” участва читалищната библиотека на НЧ „Пробуда 1871“ гр.Върбица, НЧ „Христо Ботев – 1923“- село Бяла река, НЧ „Н.Й.Вапцаров 1934“- село Менгишево и НЧ „Просвета-1930“- село Нова Бяла река.

Във всички читалища се развива самодейна дейност (музикална, танцова, фолклорна, образователно-просветна), разполагат с библиотечен фонд. НЧ „Пробуда 1871” гр.Върбица е основния и утвърден културен център в общината с функциониращи форми на художествена самодейност, богат библиотечен фонд и се явява методически център на останалите читалища в общината. Целта на читалищата е да задоволяват потребностите на населението, свързани с: развитие и обогатяване на културния живот; запазване на българските обичаи и традиции; разширяване знанията на населението и приобщаването им към ценностите на науката, изкуството и културата; възпитаване и утвърждаване на национално самосъзнание.

Културно-просветните дейности, които се развиват на територията на общината, се организират от народните читалища. Във всички населени места се честват националните празници, обичаи и се провеждат традиционните годишни събори.

Съхраняването на читалищата е важно, тъй като те остават средища на културната и просветна дейност, особено в по-малките населени места и позволяват развитието на талантите и съхраняването на традициите.

Читалищата съвместно с Община Върбица организират и поддържат богат културен календар и разнообразяват духовния живот на местното население.

В културния календар на Община Върбица ежегодно са включени празниците: Националният празник на Република България – 3-ти март, Денят на славянската писменост и на българската просвета и култура – 24 май и Денят на народните будители – 1-ви ноември. Честват се още Бабинден, Трифон Зарезан, 1-ви март, Международният ден на жената – 8-ми март, Тодоровден, Великден, Коледа и Нова година.

Ежегодно в общината се организира и провежда Върбишки есенен панаир, на който взимат участие много гостуващи групи и изпълнители.

Заложените събития в Културната програма всяка година се организират, реализират и финансово обезпечават от бюджета на Община Върбица и спонсори.

 

Населено място

Название

1.

с.Бяла река

Народно читалище ,,Христо Ботев – 1923”

2.

с.Менгишево

Народно читалище  ,,Н.Й.Вапцаров 1934”

3.

с.Тушовица

Народно читалище  ,,Герлово – 1943”

4.

с.Методиево

Народно читалище  ,,Пробуда – 1930”

5.

с.Маломир

Народно читалище  ,,Светлина – 1956”

6.

с.Ловец

Народно читалище  ,,Надежда – 1962”

7.

гр. Върбица

Народно читалище  ,,Развитие -2015”

8.

гр.Върбица

Народно читалище  ,,Пробуда – 1871”

9.

с.Иваново

Народно читалище  ,,Съзнание – 1924”

10.

с.Нова Бяла река

Народно читалище  ,,Просвета – 1930”

Skip to content