Община Върбица

Община Върбица

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация – гр.Върбица уведомява:

С § 41, ал.7 от ПЗР към ЗИД на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е въведено основание собствениците на кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите, разположени в границите на населените места и селищните образувания, за които до влизането в сила на този закон (27.11.2018 г.) не са подадени заявления за вписване в регистъра по чл.118, ал.3, т.5 от Закона за водите, в срок до две години от влизането му в сила да подадат в Басейнова Дирекция „Черноморски район“ – гр.Варна заявление за вписване в регистъра, което съдържа информация за регистриране на изграден кладенец.

Образец на заявлението за регистрация на водовземните съоръжения – кладенци за задоволяване на собствени потребности в гратисния период са налични на интернет страницата на БДЧР в секция «Формуляри и заявления» www.bsbd.org/bg/formulqri.html.

Skip to content