Община Върбица

Община Върбица

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация – гр.Върбица уведомява: С § 41, ал.7 от ПЗР към ЗИД на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е въведено основание собствениците на кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите, разположени в границите на населените места и селищните образувания, за които до влизането в сила на този закон (27.11.2018 г.) не са подадени заявления … Продължение

Skip to content